Regulamin warsztatu Product Design dla Frontend Developera_ki

Warszawa, dn. 26 sierpnia 2022 r.

Regulamin warsztatu Product Design dla Frontend Developera_ki

§1. 

Warunki udziału w Warsztacie

 1. Organizatorem wydarzenia ““Product Design dla Frontend Developera_ki. Praktyczny warsztat z tajników, technik i narzędzi” (dalej zwanym Warsztatem) jest Fundacja Carrots z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, zwana dalej Organizatorem.
 2. Strona internetowa Organizatora to gocarrots.org.
 3. Partnerem wydarzenia jest firma Tooploox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-601), przy ul. Tęczowej 7
 4. Administratorem danych jest Fundacja Carrots z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 NIP: 5213794707
 5. Warsztat odbędzie się dnia 24-25 września 2022 r. o godzinach 9:00 – 15:00, we Wrocławiu przy ulicy Tęczowej 7.
 6. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Warsztatu.
 7. Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych mentorów.
 8. Aby uczestniczyć w warsztacie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, oraz zostać zostać zakwalifikowanym do uczestnictwa w warsztatach. 
 9. Kwalifikację do warsztatów przeprowadza organizator na podstawie kryteriów określonych w formularzu zgłoszeniowym.
 10. O zakwalifikowaniu do warsztatów informuje organizator w terminie najpóźniej do 19 września 2022
 11. Uczestniczką/Uczestnikiem Warsztatu jest każda osoba pełnoletnia, która prawidłowo wypełni formularz rejestracyjny, zostanie zakwalifikowana, zaakceptuje niniejszy Regulamin, i w terminie do 20 września 2022 r. do godz. 23:59 potwierdzi swoje uczestnictwo poprzez opłacenie biletu w wysokości 197 zł na rzecz Fundacji Carrots. Bilet nie podlega zwrotowi.
 12. Liczba miejsc jest ograniczona do maksymalnie 20 osób. 
 13. Uczestniczka/Uczestnik biorąca/-y udział w Warsztacie bierze pełną odpowiedzialność prawną i finansową za swoje czyny.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i programie wydarzenia. Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o wszelkich ewentualnych zmianach w Regulaminie.

§2.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych w związku z podpisaniem bądź realizacją umowy zawartej z Uczestnikiem jest sąd właściwy według przepisów o postępowaniu cywilnym.
 3. W przypadku, gdy Warsztat nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Warsztacie.
 4. Organizator ustala program Warsztatu oraz ma prawo dokonywania w nim zmian także w dniu, w którym odbywa się Warsztat, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego, kolejności wystąpień i zmiany prelegentów. O każdej zmianie Organizator poinformuje Uczestników na Stronie Internetowej.
 5. Uczestnik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2022 r.
 7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora, a także w siedzibie Organizatora.

§ 3.

Dane osobowe

1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone zostały w Klauzuli informacyjnej.

2. Fundacja Carrots oraz Partner Tooploox będą przetwarzały następujące dane Uczestników: imię, nazwisko, email, staż pracy, stanowisko zawodowe/służbowe. 

3.  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Carrots oraz Partnera Tooploox dla celów związanych z realizacją warsztatów oraz w zakresie prowadzonej przez Fundację Carrots działalności gospodarczej w szczególności działalności szkoleniowej.

4. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych i wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, udziału w ankietach, subskrypcji newslettera, udziału w konkursach.

5. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych w postaci wizerunku i głosu na nagraniach zrealizowanych przez Fundację Carrots w celu umożliwienia Fundacji odtwarzania nagrań z warsztatu oraz upowszechnienia materiałów edukacyjno-merytorycznych.

6. Przesłanie przez Uczestnika Formularza zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Klauzuli informacyjnej oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyżej określonych celach.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować z niemożliwością uczestnictwa w warsztacie.

  Sign up for our newsletter!